پوشیدن محافظ تیروئید هنگام عکس گرفتن از دندان

هنگام گرفتن گرافی دندان برای جلوگیری از دریافت اشعه ایکس از محافظ تیروید استفاده نمایید.
منبع: kamkarii.rozblog.com