شکست اجسام سخت توسط استاد محمد رضا خیاطان

شکست اجسام سخت توسط استاد محمد رضا خیاطان عضو کمیته فنی هاپکیدو کشور
هاپکیدو قبله هنرهای رزمی جهان