سال اسب، دوست داشتنی ترین رام شده تاریخ

اسبها درشکه را کشیده اند اسبها لگد خورده اند به چشمان اسب چشم بند زده اند و بر دهانش پوز بند... ولی انعام را درشکه چی برده است... www.hasanreyvandi.com