نحوه پرداخت مستمری

۱. آیا مستمری بین پسر و دختر مساوی تقسیم می شود یا دو به یک؟ ۲. آیا مستمری پدر، به دخترش که ازدواج کرده ولی شوهرش فوت کرده یا طلاق گرفته، تعلق می گیرد؟