دائمی تلقی شدن قرارداد کار بدون مدت

1. آیا قرارداد کار بدون مدت، دائمی محسوب میشود؟
2. آیا کارفرما در قراردادهایی که جنبه مستمر دارد، میتواند مدت تعیین نماید؟