یاللی آیینی توولاما توسط گروه آیلان

ایفای یاللی توولاما توسط گروه آیلان تهران به سبک جدید
طراحی و تنظیم : توحید حاجی بابایی
یاللی آیینی سنتی توولاما از رقص های فولکلوریک ماکو می باشد.
ارتباط با گروه : www.aylandance.com