توهین حسن روحانی به 18 میلیون ایرانی+صوت

محمود احمدی نژاد زمانی که در سال ۸۸ با تفکیک میان ۴۰ میلیون شرکت کننده در انتخابات و عده ای که در خیابان سطل زباله آتش می زنند؛ آن عده آشوب گر را خس و خاشاک نامید و همین واژه کافی بود که بسیاری از رسانه های داخلی منتقد دولت و حتی بسیاری از رسانه های ضدانقلاب با فضا سازی تبلیغاتی خود وانمود کنند که وی حامیان ۱۳ میلیونی میرحسین موسوی را خس و خاشاک نامیده است.