آقای روحانی و حامی چاپلوس

آنانکه به احمدی نژاد خرده میگرفتند که مدیران تو آدم های کوچکی هستند و چاپلوس هستند کجایندتا ببینند آقایان روی هر چه وکیل الدوله را سفید کردند و آدم های کوتوله چگونه دور گرفته اند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV