تعمیرگاه دریایی دریاچه ارومیه

این سازه در اواخر دوره قاجار جهت تعمیر قسمتهای زیرآبی کشتی ها توسط روسها از چوب آغشته به مواد نفتی در بندر شرفخانه در تبریز ساخته شده و در سال 1387 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است طول این سازه 20 و عرض آن یازده ونیم و ارتفاع 7/12 متر است این سازه از 24 ستون به قطر تقریبی 40 سانتی متر و ستونهای فرعی با ارتفاع کمتر از ستونهای اصلی برای مقاومت بیشتر، تیرهای همواره چوبی به صورت قرینه و قفل دستهایی میانی و تسمه های فولادی تشکیل شده است امروزه با پسروی آب این سازه دریایی با صدها متر فاصله از دریاچه دیگر کاربرد خود را عملاً از دست داده و تنها قادر است بخشی از خاطرات ناخدایان کشتیهای به گل نشسته بندر شرفخانه باشد .