موانع ازدواج موفق

در سال های اخیر مسئله ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان بویژه قشر دانشجو بعنوان یکی از مسائل و پدیده های اجتماعی و فرهنگی مطرح شده است زیرا یک مسئله و مشکل اجتماعی در کشور است. مسئله ازدواج از مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان معاصر تلقی می شود زیرا به نظر می رسد مشکلات،تنگناها و موانع بر سر راه جوانان بویژه قشر دانشجویان در طول سالهای اخیر افزایش یافته و مشکلات و تنگناهای ازدواج پیچیده و ریشه در عوامل اقتصادی،اجتماعی، روانی و فردی دارد. در جامعه امروزی 5 مانع جدی برای ازدواج موفق موجود است: 1- ازدواج های زود رس 2- تفاوت تحصیلی طرفین 3- تفاوت فرهنگی خانواده ها 4- اسقلال مالی طرفین زیر یک سقف 5-توقعات زیاد مالی