کشف جسد فرعون و معجزه قرآن

خود غربی ها به این اذعان داشتند که بعد از کشف جسد فرعون ما یافتیم که فرعون غرق شده نه تیری و نه شمشیری خورده بود