مجری شبکه ی وهابی: خوردن غذای نذری حرام است!

عبدالعزیز بن باز از علمای مشهور وهابیت : خوردن غذای نذری حرام! و آن کس که بخورد مرتد و کافر است!!!