سرنوشت عراق پس از مذاکره با آمریکا

بررسی سرنوشت عراق پس از تحریم های شورای امنیت و مذاکره و توافق با آمریکا جهت بازرسی از مراکز نظامی برای رفع تحریم ها