چاه باز کنِ تحریم

حسن روحانی در همایش محیط زیست در خصوص تاثیر تحریم ها گفت: «تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آبِ خوردن مردم حل شود»