محلول پاشی و تغذیه زعفران گلخانه ای

بعد از کشت زعفران نوبت به عملیات کود دهی زعفران می‌رسد؛ لازم است چگونگی تغذیه زعفران در گلخانه را به خوبی بدانیم تا گل های درشت با کلاله های مناسب پرورش دهیم. نحوه تغذیه پیاز ها به طور کامل در
"(https://dehkadeco.com/book-greenhouse-saffron/)[کتاب آموزش کاشت زعفران گلخانه ای]" برای شما توضیح داده شده است. هرچقدر پیاز زعفران را به خوبی تغذیه کنیم محصول بیشتری خواهیم داشت.