10 جایگزین برای انرژی قسمت اول

10 جایگزین برای انرژی
قسمت اول

10_توربین بادی Buoyant
9_تولید انرژی از امواج دریا
8_سوخت زیستی مبتنی بر جلبک
7_ پنجره های خورشیدی
6_ الکتریسیته آتشفشانی
5-افزایش بازدهی سلول خورشیدی با یک ایده جدید و جذاب