بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۲۳ آذر ۹۹

بخش خبری ۲۰:۳۰ به موضوعات مختلفی همچون بیماری کرونا و رسیدگی به پرونده همکاران داخلی روح الله زم پرداخته است.