دستور آیت الله رییسی برای تبدیل زندان به مرکز فرهنگی

دستور آیت الله رییسی برای تبدیل زندان سمنان به مرکز فرهنگی