رقص آذربایجانی آنسامبل آیلان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حضور گروه هنری آیلان به سرپرستی مهندس حاجی بابایی در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان امیرکبیر هنرمندن: امیر حقیقتی، رضا علی پور، نوید ولیزاده، تورج یوسفی، علی قلی زاده، آرش چهل مرد، محمد سلیمانی، عرفان اکبرزاده، آیتان آسیابی، امیرحسین قنبرآبادی، امیرعلی قنبرآبادی، مانی میرزایی، آریا فخری، آتیلا امانی، عرفان قرآنی، بردیا عادلی، عارف محمدی و رادین ابراهیمی