کتاب صوتی - هنر ارتباط با مردان

ارتباط یک هنر است و ارتباط برقرار کردن با یک مرد هنری صد برابر بزرگ تر!
برای مهارت پیدا کردن در ارتباط ابتدا باید بدانید با چه کسانی طرف هستید.
گوش دادن به کتاب صوتی "هنر ارتباط با مردان" نکات کلیدی را برای همه خانم هایی که مجرد یا در ارتباط با مردی هستند بازگو می کند.
این کتاب را برای دانستن:
راه درست به سمت قلب مردان
برقراری رابطه­‌ی عمیقِ با آنها
جلب توجه
و عاشق کردن مردان
گوش بدهید.
شما می توانید دل مرد مورد نظرتان را بدست بیاورید و در کنار هم ارتباطی مستحکم را بنا کنید.

با صدای مهرداد معمار زاده.
لینک خرید:
https://b2n.ir/P.CHowtoTalktoMen
لینک مشاهده و خرید سایر محصولات در زمینه های کسب و کار و موفقیت- روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com