قابلیت فضای ابری El Analytics

استفاده از فضای ابری برای ارسال دیتابیس های موجود در دستگاه:
این ویژگی باعث می شود تا دیتابیس های موجود در دستگاه با استفاده از قابلیت فضای ابری به راحتی در اختیار فرد تحلیلگر قرار ‌گیرد.