فیلم فصل اول ریاضی هفتم

در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل اول ریاضی هفتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com