اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب استاد و معلم تدریس خصوصی

در این ویدیوی آموزشی در رابطه با اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب استاد و معلم تدریس خصوصی از سایت تدریس خصوصی ایران مدرس https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php در این ویدیو توضیح داده شده است. برای انتخاب آگاهانه استاد و معلم خصوصی به سایت ایران مدرس مراجعه کنید. تعدادی از اطلاعات ارائه شده برای مدرسین در ایران مدرس به صورت زیر است.
1- رزومه کاری و سوابق تدریس کامل مدرسین
2- دانشگاه محل تحصیل و مدرک تحصیلی اساتید
3- قیمت درخواستی اساتید برای کلاس های خصوصی
4- فیلم نمونه تدریس
5- نظرات شاگردهای قبلی