پلنگ ایرانی به همراه سه توله اش در منطقه شکار ممنوع سواد کوه

پلنگ ایرانی به همراه سه توله اش در حال تغذیه از لاشه بز کوهی شکار شده.