فیلم فصل هشتم ریاضی هفتم

در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل هشتم ریاضی هفتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com