????#داستان_روز "کلید را دور بینداز"

????#داستان_روز "کلید را دور بینداز"

????#کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح

????"قفل ها تنها جلوی انسان صادق را می گیرند".

???????? با صدای: بهجت توجه