تمرین بکهند و فورهند دو پینگ پنگ باز معروف چینی

لحظاتی از تمرینات مالونگ و کاناک جیها را در این ویدئو مشاهده میکنید.
برای خرید لوازم و ابزار های پینگ پنگ به وبسایت تخصصی لوازم تنیس روی میز پینگ پنگ فا مراجعه کنید.