چگونه تخلفات رانندگان اتوبوس را سریع به پلیس اطلاع دهیم؟

هرچند سامانه سپهتن در تمام اتوبوس‌ها نصب شده اما همچنان تخلفاتی وجود دارد که در صورت مشاهده باید به پلیس اطلاع داده شود.