آموزش ساخت روبات در موسسه اسپروز با رعایت پرتکل های بهداشتی

آموزش تخصصی ساخت روبات از گروه سنی ۴ سال به بالا
مشاوره و تعیین سطح رایگان با پیامک عدد ۹ به شماره
۰۹۱۹۹۱۱۶۰۷۸