محاسبه حداقل بار برف

پس از محاسبه بار برف در سازه، حتما میزان آن را با حداقل مقدار بار برف در سازه چک کنید اما دلیل این کار چیست؟
در این ویدئو کوتاه مهندس بداغی در رابطه با حداقل بار برف صحبت می کنند. برای دریافت ویدئو کامل این آموزش به آدرس زیر بروید.
https://sbz.one/safe