ارور you need to following volume to continue extractio

نحوه ی اکسترت کردن فایل های چند قسمتی وقتی با ارور you need to following volume to continue extraction مواجه میشیم
https://ariaimen.com/12-video-door-phone