می خای بدونی کیودی پای و حامی کی ام کجا درامد یوتیوبشون رو نقد می کنن؟

https://andropay.org

می خای بدونی کیودی پای و حامی کی ام کجا درامد یوتیوبشون رو نقد می کنن؟

نقد کردن درامد یوتیوب

مثل بزرگان یوتیوب فارسی qdpay و hami km برای نقد کردن درامد یوتیوب خودت اقدام کن

اندروپی بزرگترین سیستم نقد کردن و خدمات یوتیوب در ایران

یوتیوب - نقد کردن درامد