دانلود کتاب مکانیک خاک براجا ام داس ترجمه فارسی

دانلود نسخه کامل کتاب مکانیک خاک براجا ام داس ترجمه فارسی
دانلود فایل................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مشخص است که خاک طبیعی در یک محل ساخت و ساز دارای نسبت فضای خالی 0.92 است. در پایان تراکم، نسبت فضای خالی دانلود کتاب مکانیک خاک براجا ام داس ترجمه فارسی در محل 0.65 به دست آمد. اگر میزان رطوبت بدون تغییر باقی بماند، موارد زیر را تعیین کنید:
الف. درصد کاهش حجم کل خاک در اثر تراکم
ب. درصد افزایش وزن واحد میدان
ج. درصد تغییر در درجه اشباع
3.C.2 یک ماده پر شنی با ارتفاع 2 متر به صورت آزاد و با چگالی نسبی 47% قرار داده شد. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که حداکثر و حداقل نسبت فضای خالی ماده پرکننده به ترتیب دانلود رایگان کتاب مکانیک خاک براجا ام داس ترجمه فارسی 92/0 و 53/0 است. مشخصات ساختمانی مستلزم آن بود که پرکننده تا چگالی نسبی 80 درصد فشرده شود. اگر G_s=2.65، موارد زیر را تعیین کنید:
الف. وزن واحد خشک پرکننده قبل و بعد از تراکم