آیا ارز در سال ۱۴۰۰ تک نرخی خواهد شد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس: با توجه به اینکه ارز چند نرخي منشأ فساد است،نرخ ارز برای سال آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده تا موضوع رانت حل شود.