همه پایان نامه های ارشد درباره شاخص O.O.P

پایان نامه : بررسی تاثیر شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات روانی ناشی از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه
پایان نامه مقایسه ی اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
https://77u.ir/?s=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5+O.O.P