نحوه صحبت کردن با نوزاد

دکتر حانیه صالحیان درمورد چگونگی صحبت کردن با نوزاد و تاثیر صحبت کردن بر توانمندی های شناختی و هوش کودک می‌گوید.