پلن B در برنامه ریزی درسی

منظور از پلن B داشتن یک برنامه ریزی تا در نظر گرفتن تایم‌هایی در برنامه تان به عنوان زمان‌های جبرانی برای مواقعی است که از برنامه عقب می‌مانید. در این زمان می‌توانید دروسی که برایتان سخت‌تر هستند را نیز رفع اشکال کنید.
https://paresh.ir/blog/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/