سریال آقازاده قسمت 22

ماجرای جنجالی نیما چه خواهدشد؟ حامد کار نیمه تمام را به انتها خواهدرساند یاخیر؟
کانال تاپ ترین را دنبال کنید و با لایک ها و نظر هایتان ماراحمایت کنید