برگزاری کنکور در شرایط کرونایی

نخستین آزمون در شرایط کرونایی برگزار شد