وضعیت استفاده از ماسک اجباری در تهران

پس از اجباری شدن استفاده از ماسک در تهران، دوربین شبکه خبر به سطح شهر رفت تا وضعیت رعایت استفاده از ماسک را بررسی کند.