نحوه محاسبه بار معادل تیغه بندی و نحوه اعمال بار زنده و مرده تیغه بندی در Etabs

آموزش نحوه محاسبه بار معادل تیغه بندی و اعمال بار زنده و مرده تیغه بندی در etabs؛ محاسبه سربار معادل تیغه بندی با حل مثال و بررسی بارگذاری دیوار تیغه ای در دو حالت
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art44