ثروت زیاد بهتر است یا کم؟!! (قسمت اول)

در ادامه ی سوال غلط علم بهتر است یا ثروت این مبحث را ببینید.
به نظر شما ثروت زیاد خوبه یا کم؟
عبادت زیاد خوبه یا کم؟
علم زیاد خوبه یا کم؟