دانلود نسخه کامل کتاب حرکت شناسی آرتی فلوید

دانلود نسخه کامل کتاب حرکت شناسی آرتی فلوید با ترجمه فارسی ← دانلود فایل....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... یکپارچگی هر یک از این ساختارها ممکن است تحت تأثیر آسیب حاد یا مزمن قرار گیرد. این ساختارها در طول زمان به طور مثبت و منفی با خواسته های بیومکانیکی خاصی که بر روی آنها قرار می گیرد، سازگار می شوند. هنگامی که هر یک از عوامل فوق به خطر بیفتد، خواسته های اضافی بر روی سازه های باقی مانده برای ایجاد پایداری اعمال می‌شود که به نوبه خود ممکن است یکپارچگی آنها را به خطر بیندازد و در نتیجه تحرک غیرعادی ایجاد شود. این تحرک غیرطبیعی، اعم از حرکت بیش از حد یا کم تحرکی، ممکن است منجر به شرایط پاتولوژیک دیگری مانند التهاب تاندون، بورسیت، آرتریت، اختلالات داخلی و سابلوکساسیون مفصل شود. بسته بندی باز در مقابل بسته بندی بسته هر مفصل دیارترودیال بسته به موقعیتی که در ارتباط با دامنه کامل دانلود نسخه کامل کتاب حرکت شناسی آرتی فلوید با ترجمه فارسی حرکتش قرار دارد، ممکن است دارای ثبات بیشتر یا کمتری باشد. مفاصل زمانی که در یک موقعیت بسته قرار دارند در برابر حرکت انتقالی پایدارتر هستند، که معمولاً برای اکثر مفاصل حداکثر گسترش است. موقعیت بسته به این صورت نامیده می‌شود که حداقل حجم مفصل و حداکثر همخوانی و سطح تماس سطح بین سطوح مفصلی است. در این وضعیت، رباط ها و ساختارهای فلوید کپسولی از هم دورتر و کشیده تر هستند. با در نظر گرفتن هر یک از این عوامل، مفصل تحت فشار مکانیکی قرار می گیرد و در کمترین نقطه حواس پرتی قرار می گیرد. به عنوان مثال می‌توان به اکستنشن کامل 1 زانو، لگن و آرنج اشاره کرد. دانلود نسخه کامل کتاب حرکت شناسی آرتی فلوید با ترجمه فارسی pdf در مقابل، پوزیشن‌های باز یا شل، موقعیت‌هایی هستند که رباط‌ها و ساختارهای کپسولی در شل‌ترین موقعیت خود هستند و حداقل تماس سطح مفصل و همخوانی با حداکثر حجم مفصل وجود دارد. این پوزیتون دارای حداقل پایداری است و اجازه حداکثر انحراف سطوح مفصلی را می دهد. برای آرتی فلوید اکثر مفاصل، حالت بسته بندی باز معمولاً در میانه راه بین حداکثر دامنه حرکت مفصل است. به عنوان مثال می‌توان به حدود 70 درجه خم شدن آرنج، 25 درجه خم شدن زانو و 30 درجه خم شدن و ابداکشن برای مفصل ران اشاره کرد. حرکات در مفاصل در بسیاری از مفاصل، چندین حرکت مختلف امکان پذیر است. برخی مفاصل فقط اجازه خم شدن و اکستنشن را می دهند. برخی دیگر، بسته به ساختار مفصل، طیف وسیعی از حرکات را مجاز می‌کنند. ما به ناحیه ای که در آن مفصل ممکن است به طور معمول آزادانه و بدون درد حرکت کند به عنوان دامنه حرکتی (ROM) اشاره می‌کنیم. مقدار خاص حرکت ممکن در یک مفصل یا دامنه حرکت را می‌توان با استفاده از ابزاری به نام گونیا برای مقایسه تغییر زوایای مفصل اندازه گیری کرد. گونیا دارای یک بازوی متحرک، یک بازوی ثابت و یک محور یا تکیه گاه است. اندازه گیری دامنه حرکتی موجود در یک مفصل یا زوایای ایجاد شده توسط استخوان های یک مفصل به عنوان گونومتری شناخته می‌شود. محور گونیا یا نقطه لولا، حتی با محور چرخش در خط اتصال قرار می گیرد. بازوی ثابت در امتداد یا موازی محور بلند استخوان ثابت تر (معمولاً استخوان نزدیک تر) در جای خود قرار می گیرد و بازوی متحرک در امتداد یا موازی محور بلند استخوانی که بیشترین حرکت را دارد قرار می گیرد. معمولاً استخوان دیستال تر است). همانطور که در شکل 1.19 نشان داده شده است، سپس می‌توان زاویه اتصال را از زاویه سنج خواند. به عنوان مثال دانلود نسخه کامل کتاب حرکت شناسی آرتی فلوید با ترجمه فارسی ، می‌توانیم زاویه بین دانلود استخوان ران و تنه را در موقعیت آناتومیک کامل اندازه‌گیری کنیم آرتی فلوید (که معمولاً صفر است)، و سپس از فرد بخواهیم تا جایی که ممکن است لگن را خم کند. اگر زاویه را دوباره در خمیدگی کامل باسن اندازه گیری کنیم، خوانش گونیا حدود 130 درجه را می یابیم. شکل. 1.19 • اندازه گیری گونیومتری خمیدگی مفصل زانو. شکل. 1.20  • گونیومترهای مختلف برای اندازه گیری دامنه حرکت مفصل استفاده…