نقیضه ای بر شعر حافظ _ ashena

سلام .
آدینه روزتون ، بخیر .
همانگونه که قبلاً عرض کرده بودم ،
" نقیضه " ، صنعتی ادبی است ،
و به معنای استقبال یک شاعر
( بلانسبت من ! ) ؛ به صورت طنز ،
از شعر جدّی یک شاعر دیگر است .
این طنز سروده ، نقیضه ای است ،
بر غزل "گفتم غم تو دارم / گفتا ، غمت سرآید" ، از غزلیّات جاودان لسان الغیب ،
حافظ شیرازی .
به امید لبخندی صبحگاهی .