مضطرانه دعا کردن و ظهور امام مهدی(عج)

برای ظهور حضرت از ته قلب دعا کنیم...