سریال فرندز با زیر نویس فارسی

به منظور یادگیری بهتر زبان بخشی از سریال فرندز را ترجمه نموده و اصطلاحات آن را مشخص نمودیم