داستان روز "رویایت را دنبال کن"

داستان روز "رویایت را دنبال کن"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
"نگذارید کسی رویایتان را بکشد. هرچه شد قلبتان را دنبال کنید".
???????? با صدای: محسن زرآبادی پور