پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری در ایران - شامل 19 صفحه

✅پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری در ایران - شامل 19 صفحه
✅فهرست مطالب:
⭐️1) بیان مساله و تبیین موضوع
⭐️2)ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
⭐️3) مبانی نظری (ادبیات موضوع)
⭐️4) پیشینه تحقیق (مرور مطالعات گذ شته مرتبط با موضوع)
⭐️5) فرضیه های تحقیق
⭐️6) اهداف اصلی تحقیق
⭐️5) سوالات اصلی تحقیق
⭐️8) روش شناسی تحقیق
⭐️الف) نوع تحقیق
⭐️ب) جامعه مورد مطا لعه
⭐️ج) روش نمونه گیری
⭐️د) روش و ابزار گردآوری داده ها
⭐️ه) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
⭐️9) کاربردهای تحقیق
⭐️جدول زمانبندی
✅جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
https://bit.ly/2PsEmlM