سوله سازی تبریز - 22220266-021

تبریز را می توان به عنوان قطب اصلی صنعت در شمال غرب کشور دانست. شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی در طول سالیان متمادی با سرمایه گذاری هایی که در بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی و تولیدی انجام شده است به عنوان یک منطقه صنعتی در سطح کشور مطرح شده است. اما جهت تامین فضای مناسب برای راه اندازی و یا توسعه کسب و کارهای مختلف در این استان ، نیاز به سوله سازی تبریز و سایر مناطق محدوده آن ، الزام پیدا می کند.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/