دانلود کتاب فتوحات مکیه ابن عربی

دانلود کتاب فتوحات مکیه ابن عربی..برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
http://youfiles.ir/product/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c/
«فتوحات مکیه» کتاب معروف و مهم «محی الدین ابن العربی» در تصوف شامل چهار مجلد بزرگ و دربرگیرندة همة معارف و علوم صوفیه مطابق مذهب و طریقة محی‌الدین است. فتوحات مکیه مفصل‌ترین کتاب متصوفه و مشتمل بر 560 فصل است که مولف در فصل پایانی تمام مندرجات آن را خلاصه کرده است. لازم به ذکر است بسیاری از مطالب این کتاب را بدون تاویل به رموز و اسرار نمی‌توان قبول کرد. فتوحات مکیه را صدا و انعکاس صوفیانة احیاء العلوم غزالی خوانده‌اند و گفته‌اند وقتی محی‌الدین از ابن عارض اجازه خواست تا قصیدة تانیة او را شرح کند، وی گفت که فتوحات مکیة تو شرح آن است. کتاب حاضر ترجمة فتوحات مکیه (بخش مقامات اسمای حسنا، باب 558) از عربی به فارسی است.